کدال۳۶۰
1399/10/29
09:10
#ولنوین تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 🔹 زمان برگزاری: ساعت 10:00 مورخ 1399/10/29 1399-...

#ولنوین


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت لیزینگ اقتصاد نوین🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۰۹:۰۹:۵۹ (۷۱۳۴۶۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0