بتاسهم
1401/03/04
10:59
#دفرا در فروردین با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت به 596 میلیارد ریال و 2ماهه 1034 میلیارد ریال فروش داشت در مدت مشابه سال ق...

#دفرا در فروردین با فروش ۴۳۷ میلیارد ریالی مواجه بوده است که اردیبهشت به ۵۹۶ میلیارد ریال و ۲ماهه ۱۰۳۴ میلیارد ریال فروش داشت


در مدت مشابه سال قبل این عدد ۶۱۳ میلیارد ربال بودانتهای خبر

0
0