خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/17
10:53
#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت #پردیس در گزارش ماهانه اردیبهشت 337 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #پترول در گزارش ماهانه اردیبهشت 1,5...

#گزارشات_ماهانه_اردیبهشت#پردیس در گزارش ماهانه اردیبهشت ۳۳۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#پترول در گزارش ماهانه اردیبهشت ۱,۵۰۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وسپه در گزارش ماهانه اردیبهشت میلیارد ۲۲۷ ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وهامون در گزارش ماهانه اردیبهشت ۱۹۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0