بورس نامه
1400/03/23
11:23
حجم های سوپر مشکوک امروز: #غشهداب #تلیسه #زبینا #وآرین #خوساز #بهپاک #حریل #خشرق

حجم های سوپر مشکوک امروز:#غشهداب


#تلیسه


#زبینا


#وآرین


#خوساز


#بهپاک


#حریل


#خشرق

انتهای خبر

0
0