مهدی افضلیان
1399/08/18
12:05
#کگل فروش سهم با حجم بالا توسط حقیقی ها معاملات بزرگ در سهم کگل @MEHDIAFZALIAAN

#کگلفروش سهم با حجم بالا توسط حقیقی هامعاملات بزرگ در سهم کگل@MEHDIAFZALIAANانتهای خبر

0
0