نبسا
1399/11/11
11:17
#نبض_بازار بعد از تقاضا مناسب روی گروه #سیمان گروه #ساختمان نیز با تقاضای خوبی مواجه گردید...

#نبض_بازاربعد از تقاضا مناسب روی گروه #سیمان گروه #ساختمان نیز با تقاضای خوبی مواجه گردید...

انتهای خبر

0
0