بورس۲۴
1401/02/21
13:47
دوره بازارگردانی دو نماد تمدید شد

مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، دوره بازارگردانی در نماد های معاملاتی «ولبهمن» و «خدیزل» تمدیی شد.

دوره بازارگردانی دو نماد تمدید شد

بورس۲۴ : مطابق اطلاعیه شرکت فرابورس ایران، دوره بازارگردانی در نماد های معاملاتی «ولبهمن» و «خدیزل» تمدیی شد.


دوره زمانی بازارگردانی ۲۴ ماهه و دامنه مظنه ۳ درصد می باشد.


فرابورس
انتهای خبر

0
0