کارگزاری آبان
1399/08/18
15:02
📊#دکیمی اطلاعیه 99/08/18 *صنعتی کیمیدارو* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳...
📊#دکیمی
اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸
*صنعتی کیمیدارو*
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


انتهای خبر

0
0