کارگزاری آبان
1399/08/18
15:02
📊#دکیمی اطلاعیه 99/08/18 *صنعتی کیمیدارو* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳...

📊#دکیمی


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*صنعتی کیمیدارو*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - افشاءصادرات آمپول رانیتیدین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0