بتاسهم
1399/09/03
17:41
#سخاش ابان اندکی بهتر بود و 214 میلیارد ریال فروش داشت مهر 194، شهریور 202 ومرداد 289 میلیارد ریال بوده است جمعا8 ماهه 1512 میلیارد ریال فرو...

#سخاش ابان اندکی بهتر بود و ۲۱۴ میلیارد ریال فروش داشت مهر ۱۹۴، شهریور ۲۰۲ ومرداد ۲۸۹ میلیارد ریال بوده استجمعا۸ ماهه ۱۵۱۲ میلیارد ریال فروش داشت .مدت مشابه قبل این عدد ۸۷۸ میلیارد ریال بود

انتهای خبر

0
0