بتاسهم
1401/02/28
13:17
#فجهان در 12 ماهه 359 ریال سود محقق کرده است . 6 ماهه 12327 میلیارد ریال سود عملیاتی و 11913 میلیارد ریال سود خالص دارد در 9ماهه سود عملیاتی 1550...

#فجهان در ۱۲ ماهه ۳۵۹ ریال سود محقق کرده است . ۶ ماهه ۱۲۳۲۷ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۱۹۱۳ میلیارد ریال سود خالص دارد


در ۹ماهه سود عملیاتی ۱۵۵۰۲ و سود خالص ۱۴۸۳۵ میلیارد ریال سود داشته است


در ۱۲ماهه سو عملیاتی ۱۶۸۲۹ و سود خالص ۱۴۳۶۶ میلیارد ریال بودانتهای خبر

0
0