تحلیل برای سود
1400/10/25
22:21
شرکت س صندوق بازنشستگی | #وصندوق | 📆 1400/10/25 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 23,319 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 11,460 ♦️قی...

شرکت س صندوق بازنشستگی | #وصندوق |📆 ۱۴۰۰/۱۰/۲۵🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹NAV: ۲۳,۳۱۹🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸PRICE: ۱۱,۴۶۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️P/NAV: ٪۴۹

انتهای خبر

0
0