مهدی ساسانی
1399/08/21
18:34
دوره پیش گشایش از روز شنبه برای بازار بورس و فرابورس با کاهش زمان به ۱۵ دقیقه از ۸:۴۵ الی ۹ خواهد بود (البته گفته نشده است حذف درخواست در ۵ دقیقه آ...

دوره پیش گشایش از روز شنبه برای بازار بورس و فرابورس با کاهش زمان به ۱۵ دقیقه از ۸:۴۵ الی ۹ خواهد بود (البته گفته نشده است حذف درخواست در ۵ دقیقه آخر مجاز است یا خیر)



انتهای خبر

0
0