پارسیس تحلیل
1400/04/13
07:00
" #خبهمن بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه بهمن - خبهمن در تاریخ12 تیر 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 12464 میلیارد تو...

" #خبهمنبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم گروه بهمن - خبهمن در تاریخ۱۲ تیر ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۲۴۶۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۸۵۲۶ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:بهمن دیزل - سرمایه گذاری بهمن - گسترش نفت و گاز پارسیان و تراکتورسازی ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۱۴۱۱۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳۹۶۷ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #خبهمن ۲۰۱۹ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۷ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0