موج مثبت Positive Wave
1399/10/29
10:38
بازم میگم 1 دونه #وخارزم نفروختم 1 ریال هم نوسان نگرفتم یا باهم سود میکنیم یا با هم سود میکنیم یا دیگه ایی نداریم😉

بازم میگم۱ دونه #وخارزم نفروختم۱ ریال هم نوسان نگرفتمیا باهم سود میکنیم یا با هم سود میکنیم یا دیگه ایی نداریم😉

انتهای خبر

0
0