نوآوران امین
1399/08/26
15:42
صنعتی نیرو محرکه(#خمحرکه) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 115 درصدی درآمدهای ع...

صنعتی نیرو محرکه(#خمحرکه)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۱۱۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۲,۹۵۴,۵۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۶,۳۵۰,۲۵۹ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۳۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0