تارگت بورس
1399/10/28
15:11
#کگوثر اگر محدوده 340 را از دست بدهد اصلاح تا محدوده 280 ادامه خواهد داشت

#کگوثر اگر محدوده ۳۴۰ را از دست بدهد اصلاح تا محدوده ۲۸۰ ادامه خواهد داشتانتهای خبر

0
0