تحلیل کاربردی هلالات
1399/10/10
12:30
#تایر جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و...

#تایرجدول فوق حاوی اطلاعات ۴فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟*p.e forward = چهار فصلی بعدی


* p.e TTM = چهار فصل قبلیدقت محاسبه P.e Forward در این جدول پایین است هدف این است نشان دهیم در مقام قیاس کدام نماد بهتر است و لزوما EPS Forward صحیح نیست.این جدول برای این تهیه شده که نشان دهد ا حتمالا کدام یک از نمادها در یک گروه گزارش بهتری خواهند داد ازین زاویه یک راهنما و ممیزی برای انتخاب سهم جهت تحلیل است و به تنهایی ملاک تصمیم گیری نیست.طبق این جدول #پکرمان #پکویر می توانند p.e ttm خود را به مرور به سمت اعداد زیر ۱۰ هدایت کنند. پس ازان #پتایر می تواند p.e خود را به نحو مطلوبی کاهش دهد با این حال p.e این گروه برای تعدیل و رسیدن به نرمال بازار، زمان لازم دارد.انتهای خبر

0
0