بتاسهم
1401/02/30
23:07
#بکهنوج زیانش در حوزه عملیاتی در مقایسه با 3 ماهه قبل کمتر شده ولی با رشد هزینه های مالی رشد زیان داشته و 3 ماهه 155 ریال زیان و2485 میلیارد ریال ...

#بکهنوج زیانش در حوزه عملیاتی در مقایسه با ۳ ماهه قبل کمتر شده ولی با رشد هزینه های مالی رشد زیان داشته و ۳ ماهه ۱۵۵ ریال زیان و۲۴۸۵ میلیارد ریال زیان محقق کرده است


انتهای خبر

0
0