حامیان بورس ایران
1399/10/09
10:50
نماد : #خاور 📑 موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :‌ ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/20 در استا...

نماد : #خاور📑 موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دومزمان و محل برگزاری مجمع عمومی : ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج ، شرکت محورسازان ایران خودرو برگزار میگردد.📝 دستور جلسه :


تصمیم گیری در خصوص شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارتدعوت کننده به مجمع:


هیات مدیره شرکت ایران خودرو دیزلانتهای خبر

0
0