بهنام صمدی
1399/11/07
15:44
امیدوارم کانون سهامداران یا مجمع سهامداران حقیقی در عمر کوتاه مدیریت دهقان دهنوی به ثمر برسه @BehnamSamadi_ir

امیدوارم کانون سهامداران یا مجمع سهامداران حقیقی در عمر کوتاه مدیریت دهقان دهنوی به ثمر برسه


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0