بتاسهم
1399/08/12
18:29
جزئیات تازه‌ترین تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات / مجاز شدن واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات در گمرکات سراسر کشور مهر...

جزییات تازه‌ترین تصمیمات برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در گمرکات / مجاز شدن واردات با ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات در گمرکات سراسر کشورمهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرکی ایران:🔹 مقرر گردید بانک مرکزی با قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.🔹 همچنین مقرر شد بانک مرکزی نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به صورت اعتباری با تعهد تامین ارز ظرف حداکثر ۳ ماه از تاریخ ترخیص کالا بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن دراختیار خریداران قرار گرفته است اقدام کند.🔹 گمرک باید نسبت به ترخیص کالاهای موجود در گمرکات که با ارز اشخاص صورت پذیرفته و تامین ارز بانکی نشده است ، با اعلام اولویت وزارت صمت و بدون کد رهگیری بانک با رعایت مقررات مربوطه اقدام کند.🔹 ویرایش ثبت سفارش برای استفاده از ارز اشخاص و تغییر نوع ارز در صورت دریافت مجوزهای قبلی نیاز به تمدید مجوزهای مرتبط با ثبت سفارش نخواهد داشت.🔹 انجام تشریفات مربوط به رفع تعهد ارزی واردات در مقابل صادرات طبق روال قبل انجام خواهد شد و بانک مرکزی موظف شده ظرف ۲۴ ساعت کد رهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر وارد کنندگان را صادر کند.🔹گمرکات کشور می توانند نسبت به ادامه تشریفات گمرکی کالاهایی که ردیف تعرفه استنباطی آنها در یکی از گروههای ۲۱ لغایت ۲۴ بوده و جزو کالاهای ممنوع الورود یا دارای ساخت داخل نمی باشند بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش اقدام کند.

انتهای خبر

0
0