کدال۳۶۰
1399/08/11
15:14
#فجام آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم زمان برگزاری: 1399/0...

#فجام


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده نوبت دومزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۰۰۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۵:۱۴:۴۶ (۶۸۸۶۴۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0