بتاسهم
1401/05/30
21:37
#سیلام در گزارش ۶ماهه تلفیقی به سود ۵۲۷ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۵۲۲ ریال بوده است سهم در ۶ماهه ۸۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۶ می...

#سیلام در گزارش ۶ماهه تلفیقی به سود ۵۲۷ ریالی رسیده است و در سود اصلی این عدد ۵۲۲ ریال بوده است


سهم در ۶ماهه ۸۱۴ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۲۶ میلیارد ریال سود خالص دارد .انتهای خبر

0
0