کدال۳۶۰
1399/09/03
09:59
#قجام تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام 🔹 زمان برگزاری: ساعت 15:00 مو...

#قجام


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذایی و قند تربت جام🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴
🔹 سرمایه فعلی: ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۰۸٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۳۳۸,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۳۳۸,۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۹۹-۰۹-۰۳ ۰۹:۵۹:۴۷ (۶۹۵۹۹۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0