کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
21:00
#وساپا نمودار 10 ساله قیمت تاریخی سرمایه گذاری سایپا -بازدهی از ابتدای سال : 200% -افت از سقف تاریخی : منفی 67% ارزش بازار :8.700 میلیارد تومان...

#وساپانمودار ۱۰ ساله قیمت تاریخی سرمایه گذاری سایپا-بازدهی از ابتدای سال : ۲۰۰٪-افت از سقف تاریخی : منفی ۶۷٪ارزش بازار :۸.۷۰۰ میلیارد تومانکانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0