آواتحلیل
1400/07/17
15:03
#گزارش_بورس_کالا 1400.07.17 🔺15000 تن سیمان تیپ 2 ساوه با قیمت 3450 ریال عرضه و 50 تن آن تا قیمت 3889 ریال رقابت شد که 12.7 درصد بالاتر از قیمت پ...

#گزارش_بورس_کالا ۱۴۰۰.۰۷.۱۷🔺۱۵۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ ساوه با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۵۰ تن آن تا قیمت ۳۸۸۹ ریال رقابت شد که ۱۲.۷ درصد بالاتر از قیمت پایه است.


در جریان معاملات امروز، ۱۵۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ ساوه با قیمت ۳۷۳۰ ریال مچ شد.🔺۱۰۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سفانو با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۰۰۰ تن آن تا قیمت ۳۹۷۹ ریال رقابت شد که ۱۵ درصد بالاتر از قیمت پایه است.


در جریان معاملات امروز، ۱۰۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سفانو با قیمت ۳۶۷۶ ریال مچ شد.🔺۱۹۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سمازن با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۲۸۰ تن آن تا قیمت ۳۹۶۶ ریال رقابت شد که ۱۵ درصد بالاتر از قیمت پایه است.


در جریان معاملات امروز، ۱۹۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سمازن با قیمت ۳۷۰۲ ریال مچ شد.🔺۱۳۰۰۵ تن سیمان تیپ ۲ سمتاز با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۵۰ تن آن تا قیمت ۳۷۶۰ ریال رقابت شد که ۹ درصد بالاتر از قیمت پایه است.


در جریان معاملات امروز، ۱۳۰۰۵ تن سیمان تیپ ۲ سمتاز با قیمت ۳۶۷۳ ریال مچ شد.🔺۱۵۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سخوز با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۱۸۵۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۹۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ ساراب با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۳۵۲۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۱۸۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سرود با قیمت ۴۷۹۴ ریال عرضه و ۸۹۲۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۱۰۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سقاین با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۵۸۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۲۲۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سهرمز با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۸۱۹۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۲۵۰۰۰ تن سیمان تیپ ۲ سهگمت با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۰۴۶۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.🔺۳۱۰۰۵ تن سیمان تیپ ۲ سپاها با قیمت ۳۴۵۰ ریال عرضه و ۱۲۷۵۰ تن معامله در همان قیمت پایه صورت گرفت.

انتهای خبر

0
0