نوآوران امین
1399/11/14
12:30
کارخانجات پارس الکتریک(#لپارس) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 1146 درصدی درآ...

کارخانجات پارس الکتریک(#لپارس)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۱۱۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۳,۰۳۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۶۲,۴۲۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0