نوآوران امین
1399/08/19
20:27
قند لرستان(#قلرست) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1399/04/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 64 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1399 در مقایسه با دوره م...

قند لرستان(#قلرست)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۶۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۵۲,۵۰۲ میلیون ریال به مبلغ ۱,۰۶۷,۹۸۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۹۹ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۱۲۸۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0