بتاسهم
1399/09/04
16:32
#سفار در ابان 132 ، مهر 128 ،شهریور 138، مرداد 104 میلیارد ریال فروش داشته 8 ماهه به 957 میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد 741 میلیارد ...

#سفار در ابان ۱۳۲ ، مهر ۱۲۸ ،شهریور ۱۳۸، مرداد ۱۰۴ میلیارد ریال فروش داشته ۸ ماهه به ۹۵۷ میلیارد ریال رسیده و مدت مشابه این عدد ۷۴۱ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0