بتاسهم
1399/10/29
10:21
#آریا ساسول در 6 ماهه 4391 ریال و 9 ماهه 7866 ریال سود محقق کرده است 6 ماهه 39385 میلیارد ریال سود عملیاتی و 40257 میلیارد ریال سود خالص م...

#آریا ساسول در ۶ ماهه ۴۳۹۱ ریال و ۹ ماهه ۷۸۶۶ ریال سود محقق کرده است


۶ ماهه ۳۹۳۸۵ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۰۲۵۷ میلیارد ریال سود خالص محقق کرد . ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم درامد تسعیر داشت


در ۹ ماهه سود عملیاتی به ۷۰۸۸۳ میلیارد ریال رسیده و تسعیر ارز ندارد و رشد خوبی کرده است سود خالص ۷۲۱۱۳ میلیارد ریال بوده است . به نظر بالای ۱۱۰۰۰ ریال سود میتواند محقق کندانتهای خبر

0
0