تحلیل برای سود
1401/05/30
15:58
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ بورس ✅ قشرین ✅ خاور ✅ میهن ✅ بکاب ✅ لکما ✅ شپلی

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ بورس


✅ قشرین


✅ خاور


✅ میهن


✅ بکاب


✅ لکما


✅ شپلی

انتهای خبر

0
0