بتاسهم
1399/08/12
07:01
#پارسان بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم نفت و گاز پارسیان - پارسان در تاریخ 11 آبان 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 118410 میلی...

#پارسان


بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم نفت و گاز پارسیان - پارسان در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹


پرتفوی بورسی:


ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۱۱۸۴۱۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۱۱۰۸۷۸ میلیارد تومان می باشد.


مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:پتروشیمی پردیس - پتروشیمی پارس - پالایش نفت تبریز و پالایش نفت بندرعباس.پرتفوی غیر بورسی:


ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۵۲۱ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۹۶۲ میلیارد تومان می باشد.


بدین ترتیب NAV هر سهم #پارسان ۳۱۶۸۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۲ درصد می باشد.


کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0