همفکران
1399/08/18
14:31
#کدال #شفاف_سازی #غشاذر 📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده موضوع مزایده:آگهی تجدید برگزاری مزایده عمومی جهت فروش اموال و دارایی مازاد دلایل عدم...

#کدال


#شفاف_سازی


#غشاذر📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایدهموضوع مزایده:آگهی تجدید برگزاری مزایده عمومی جهت فروش اموال و دارایی مازاددلایل عدم حصول نتیجه: عدم حضور شرکت کننده و عدم دریافت پیشنهاد در مزایده مذکورانتهای خبر

0
0