خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/01/06
10:00
#گزارشات_ماهانه_اسفند #اعتلا در گزارش ماهانه اسفند 152 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وبوعلی در گزارش ماهانه اسفند 383 میلیارد...

#گزارشات_ماهانه_اسفند#اعتلا در گزارش ماهانه اسفند ۱۵۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وبوعلی در گزارش ماهانه اسفند ۳۸۳ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وصنعت در گزارش ماهانه اسفند ۱۸۴ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#پردیس در گزارش ماهانه اسفند ۱۴۹ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0