آواتحلیل
1399/09/30
11:30
#فایرا #بورس_کالا ۲۰۰ تن شمش ۵۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۹۵۸ تومان عرضه و ۱۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۲۰۰ تن شمش ۵۰P-۹۹.۸ با قیمت ۵۲۹۵۸ تومان عرضه و ۱۴۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0