بورس نامه
1399/09/23
11:33
سهم توان منفی شدن نداره حواستون باشه مفت ازتون نخرن

سهم توان منفی شدن ندارهحواستون باشه مفت ازتون نخرن

انتهای خبر

0
0