بتاسهم
1401/03/01
09:36
#سهگمت در 3 ماهه به سود 847 ریالی رسیده است و 683 میلیارد ریال سود عملیاتی و 617 میلیارد ریال سود خالص دارد

#سهگمت در ۳ ماهه به سود ۸۴۷ ریالی رسیده است و ۶۸۳ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۱۷ میلیارد ریال سود خالص دارد


انتهای خبر

0
0