کانال عرضه‌ی اولیه
1399/09/23
09:14
اردر حمایتی صندوق پالایش روی ۱۰ هزار تومان تا وارد زیان نشود! چون آبرویی برای وزارت اقتصاد و وزارت نفت نمی‌ماند و نمی توانند ETF‌دیگری بفروشند

اردر حمایتی صندوق پالایش روی ۱۰ هزار تومان تا وارد زیان نشود!


چون آبرویی برای وزارت اقتصاد و وزارت نفت نمی‌ماند و نمی توانند ETF‌دیگری بفروشندانتهای خبر

0
0