مجید سلطانی
1399/08/11
12:00
من هیچ کاره اگر حرفی هم بزنم، میگم نظر شخصیه. نه سمتی دارم نه مسئولیتی. شما که مسئولی هر حرفی را به زبان نیار !

من هیچ کاره اگر حرفی هم بزنم، میگم نظر شخصیه. نه سمتی دارم نه مسیولیتی. شما که مسیولی هر حرفی را به زبان نیار !


انتهای خبر

0
0