بورس۲۴
1400/11/13
13:12
«خبازرس» مزایده را برد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در مناقصه بازرسی موردی داخل و خارج مقیم داخل کشور و بازرسی سایت به عنوان برنده اعلام شد.

«خبازرس» مزایده را برد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران در مناقصه بازرسی موردی داخل و خارج مقیم داخل کشور و بازرسی سایت به عنوان برنده اعلام شد.

ت
انتهای خبر

0
0