تارگت بورس
1400/09/05
22:18
#کاسپین معامله در محدوده حمایت کف کانال ترسیمی اما مادامیکه بالای محدوده 2300 در حال معامله هست سهم در سبد نگهداری گردد عبور از محدوده 2700 با اهمی...

#کاسپین معامله در محدوده حمایت کف کانال ترسیمی اما مادامیکه بالای محدوده ۲۳۰۰ در حال معامله هست سهم در سبد نگهداری گردد عبور از محدوده ۲۷۰۰ با اهمیت خواهد بودانتهای خبر

0
0