بتاسهم
1399/08/27
18:05
#پکویر پیرو نامه انجمن صنفی صنعت تایر و به استناد مصوبه مورخ1399/08/10ستاد تنظیم بازار وزارت صمت نرخ فروش تمام تایرهای سواری از تاریخ 1399/08/28 به...

#پکویر پیرو نامه انجمن صنفی صنعت تایر و به استناد مصوبه مورخ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ستاد تنظیم بازار وزارت صمت نرخ فروش تمام تایرهای سواری از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به میزان ۵۰درصد نسبت به نرخ قبل افزایش می یابد


انتهای خبر

0
0