موج مثبت Positive Wave
1399/10/10
09:49
نسبت #وخارزم به #خرینگ در کف تاریخی ریسک ها در سهم های کوچیک در حال زیاد شدنه @Waveplus

نسبت #وخارزم به #خرینگ در کف تاریخیریسک ها در سهم های کوچیک در حال زیاد شدنه@Waveplusانتهای خبر

0
0