سهم برتر (بست بورس ۹۷)
1399/09/23
08:58
#بازار 🕣 هم اکنون و در پیش گشایش ⏫211نماد صف خرید(33%) ⏬ 79نماد صف فروش(11%) 💵 ارزش نمادهای صف خرید: 22701B 💴 ارزش نمادهای صف ...

#بازار🕣 هم اکنون و در پیش گشایش
⏫۲۱۱نماد صف خرید(۳۳٪)
⏬ ۷۹نماد صف فروش(۱۱٪)
💵 ارزش نمادهای صف خرید: ۲۲۷۰۱B
💴 ارزش نمادهای صف فروش: ۷۰۹۵B
🎯

انتهای خبر

0
0