وارن بافت
1399/09/23
08:58
#دارایکم بازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومان محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره نویسی...

#دارایکمبازار گردانی دارایکم با ۲۹۵ میلیارد تومان


محمد بختیار نصر آبادی مدیر صندوق دارایکم گفت: از مبلغ ۶ هزار میلیارد تومانی که از پذیره نویسی صندوق دارا یکم حاصل شد، ۲۹۵ میلیارد تومان به مسیله بازار گردانی اختصاص یافت.

انتهای خبر

0
0