بتاسهم
1401/02/28
15:14
#وکبهمن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-242 مورخ 1400/11/23 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/01/20 افزای...

#وکبهمن با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


انتهای خبر

0
0