بورس۲۴
1401/02/07
11:50
«خبازرس» از حضور در یک مناقصه گفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از شرکت در مناقصه شرکت نفت ایرانول خبر داد.

«خبازرس» از حضور در یک مناقصه گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران از شرکت در مناقصه شرکت نفت ایرانول با موضوع شناسایی پیمانکارشرکت بازرسی ونظارت کمی وکیفی تانکر وکشتی ها خبر داد.


خبازرس
انتهای خبر

0
0