اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1400/05/25
16:12
✅ خرید ملک توسط بانک سینا بانک سینا از خرید ملک به پلاک های ثبتی ١/٢٩١ و ١/٢١٩ واقع در تهران خیابان باهنر، محله نیاوران خبر داد. با شرایط پرداخ...

✅ خرید ملک توسط بانک سینابانک سینا از خرید ملک به پلاک های ثبتی ۱/۲۹۱ و ۱/۲۱۹ واقع در تهران خیابان باهنر، محله نیاوران خبر داد.


با شرایط پرداخت ۶۰۰۰میلیاردریال بصورت نقدی و ۸۰۰۰میلیارد ریال از محل تسویه مطالبات بانک و مبلغ ۱۰۰۰میلیاردریال باقی مانده ثمن معامله در زمان انتقال سند مالکیت از سوی بانک.
⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0