آواتحلیل
1399/10/07
11:31
#بررسی_گزارش_کدال #حسینا ✅ جمع درآمد دوره نه ماهه شرکت حدود ۵۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد نشان می دهد...

#بررسی_گزارش_کدال #حسینا✅ جمع درآمد دوره نه ماهه شرکت حدود ۵۷۷ میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد نشان می دهد.✅ این شرکت در آذر ماه حدود ۹۲.۱ میلیارد تومان درآمد داشته که بهترین عملکرد ماهانهدسهم محسوب می شود.قیمت سهم ۸،۴۵۶ تومان است و در یک ماه گذشته ۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

انتهای خبر

0
0