نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/08
17:46
بیمه #ملت یکی دو روزی حجم خواهد زد و همزمان نوسانگیران از سهم بیرون خواهند شد و همزمان با خبر افزایش سرمایه سهم قفل صف خرید خواهد شد و این سهم هم ب...

بیمه #ملت یکی دو روزی حجم خواهد زد و همزمان نوسانگیران از سهم بیرون خواهند شد و همزمان با خبر افزایش سرمایه سهم قفل صف خرید خواهد شد و این سهم هم به جمع سهم های لنگ حجم مبنا خواهد پیوست.


انتهای خبر

0
0